Under finner du en oversikt over artikler i tidligere nummer.

Vil du kjøpe noen av dem, send oss en e-post (noen kan være utsolgt).Nr. 1.
Kirsti Mac Donald: Verden ligger for føttene til Liv Ullmann. Preposisjoner som alternativ til genitiv.
Anne Hvenekilde: Ordformer i norske stiler skrevet av tyrkiske og vietnamesiske elever.

Nr. 2.
Lise Iversen Bjørkavåg: Grunnleggende lese- og skriveopplæring fro voksne innvandrere belyst ved en analyse av abc-en "Første bok på norsk."

Nr. 3.
Kirsti Mac Donald: Når man mangler førstehåndskjennskap... En studie i modalitet.
Cathrine A. Parks: Kommunikativ kompetanse.
Åse-Berit Strandskogen: Hvordan sier vi det?
Eivind Landmark: Dansk (og norsk) persepsjon av norske fonemkontraster.
Anne Hvenekilde: Norwegian essays written by four Turkish students in a biculturel class.

Nr. 4
Hilde Andersen: Thai - norsk. Kontrastiv fonologisk analyse for lærere som underviser i norsk som andrespråk.

Nr. 5
Anne Hvenekilde: Feil i vokalgrafemene i norske stiler skrevet av elever med arabisk og berberisk som morsmål.
Ellinor Haugård, Kirsten Palm og Karen Tone Børsum Hernandez: Prosessorientert skriveundervisning som metode i norsk som andrespråk.

Nr. 6
Zofia Biskup: Noen grunnleggende forskjeller mellom polsk og norsk.
Kirsti Mac Donald: Små ord med stor betydning.
Anne Hvenekilde: Elevene fra språklige minoriteter og matematikkfaget.
Gerd Manne: Første bok på norsk - Kommentar til en hovedfagsoppgave.
Anne Golden: En oversikt over prefiks og suffisk som brukes i norsk.

Nr. 7
Edvard Befring, An-Magritt Hauge og Ivar Morken: Migragrasjonspedagogikk og kvalifikasjoner. Rapport nr. 2 fra prosjektet "Migrasjonspedagogiske problemstillinger fram mot år 2000."

Nr. 8 (utsolgt)
An-Magritt Hauge: Spesialpedagogiske behov blant innvandrerbarn i grunnskolen i Norge - tar noen ansvaret?
Margareth Sandvik: Norsk som andrespråk - språksyn, prøveformer og evaluering.
Helga Hoel: Omskriving av ein læreboktekst.
Bjørg Adine Michalsen: VÆRE:BLI=HA:FÅ?

Nr. 9
Turid Mangerud: Analyse av tyrkiske grunnskoleelevers norske mellomspråk.

Nr. 10
Gunvor Mejdell: Skjønnlitteraturen som kilde til forståelse av kulturmøte og kulturkonflikt.
Randi Myklebust: O-fag i flerkulturelle klasser - En analyse av læreboka "Vi og vår verden".
Margareth Sandvik: Vi får hva vi ber om... Om forholdet mellom oppgaveordlyd og tekststrategi.
Ann-Karin Furre: Grammatikk, også for elever med svak skolebakgrunn.
Liv Harnæs: Det er mye man må lære ... Noen generelle problemområder i tolkearbeid for utlendinger som skal lære norsk.
Astrid Kjetså, Else Ryen og Elisabeth Selj: Vurdering av rammeplanen for 500 timer norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige elever.
Jon Erik Hagen: En kritisk studie av "Norsk som fremmedspråk. Grammatikk".

Nr. 11
Liv Jorunn Bakkejord: Kommunikasjonsstrategier i dialog mellom innfødt språkbruker og språkinnlærer. En analyse av mellomspråk.

Nr. 12
Else Ryen: FÅ - en liten studie av et mangesidig hjelpeverb.
Robbins Burling: Norwegian Spelling and Norwegian Pronunciation.
Adams Bodomo: En sammenlignende analyse av språkplanleggingen i Ghana og Norge.
Ellen Andenæs: Nye mål - tvilsomt grunnlag. En kritisk analyse av Imenes og Torvik: "Nye mål". Norsk som andrespråk. Språk- og kulturbakgrunn.
Olaf Husby: Filipino. En innføring.

Nr. 13
Ingvild Nistov: Mellomspråk og morsmål. Ei longitudinell undersøking av trekk i norske mellomspråkstekstar skrivne av fire tyrkiske elevar.

Nr. 14
Elizabeth Lanza: "Masse toys" og "pigen også": Språkblanding hos tospråklige to-åringer i et diskursperspektiv.
Kari Tenfjord: Initiativ og respons i dialoger. En ny innfallsvinkel til analyse av andrespråkstilegnelse.
Hinka Alkema: Ubestemt artikkel på norsk og nederlandsk: likheter og forskjeller.
Branka Marjanovic Lie: Noen tanker om ordbøker som læremidler i de fremmedspråklige elevenes språkopplæring

Nr. 15
Lise Iversen Kulbrandstad: " - snip snap var eventiyne ferdig" - Arbeid med tekstoppbygging i norsk som andrespråk i grunnskolen.
Jon Erik Hagen: Feilinvertering, overinvertering og underinvertering.
Elena Grønland: Hva er vanskelig for russisktalende studenter i norsk grammatikk?
Raisa Cirkova: Aksjonsart i norsk - aspekt i russisk.

Nr. 16
Hinka Alkema: Han kjøper ikke ny dress, men nytt slips med dristig blomstermotiv. Om naken form av substantivet på norsk.
Bjørg Adine Michalsen: Substantivet. Om bruk av artikler på norsk. En semantisk innfallsvinkel.
Lasse Morten Johannesen: Bruk og tilrettelegging av fiksjonslitteratur i andre- og fremmedspråksundervisningen.
Stine C. Aasheim: Byvankerslang.

Nr.17
Randi Myklebust: Undervisning på to språk. En analyse av den tokulturelle klassemodellen i Oslo - med vekt på den tospråklige undervisningen i matematikk og o-fag.

Nr. 18
Liv Jorunn Bakkejord og Bjørg Adine Michalsen: Arbeid med clozetester.
Helga Arnesen: Validitet, reliabilitet og relevans for eksamen etter alternativ fagplan i norsk i videregående skole.
Reidun Oanes Andersen og Jon Erik Hagen: EKVALA-rapporten.
Reidun Oanes Andersen: Eksamen trinn 3 - Test i norsk for fremmedspråklige - en korrelasjonsstudie.
Nils Arne Ree: En modell for evaluering av muntlig andrespråksbeherskelse basert på en kandidats reseptive ferdigheter.
Reidun Oanes Andersen: Mellomnivåtesten. Bakgrunn - begrunnelse - funksjon.
May Thorseth: Norskopplæring som virkemiddel i integreringsarbeidet.

Nr. 19
Elisabeth Ellingsen og Tone Gedde: Et åpent eller skjult frieri?
Om andrespråkleserens forståelse og tolkning av skjønnlitterær tekst.
Nils Arne Ree: Diktatens anvendelsesmuligheter i undervisnings- og testsammenheng.
Catharina Fredriksen: "... Om høsten plukker mange tytebær på skolen."
Ein analyse av diktatar skrivne av elevar i ein innføringsklasse.
Karen Margrete Dregelid: Samtalen - en måte å lære på, en måte å evaluere på.
Nils Danemark: Latvisk og norsk - ei stutt samanlikning.

Nr. 20
Hanne Skaaden: Hva er diasporaspråk?
Catharina Fredriksen: Bevaring av minoritetsspråk - hvilke faktorer ser ut til å spille inn?
Eli Moe: Generell språktame og språkutvikling
Helene Uri: Setningsforståelse hos andrespråksinnlærere

Nr. 21
Elisabeth Ellingsen: Ironi og leserens ubehag. Når Tande-P skriver om innvandrere og 17. mai.
Kirsten Palm: Argumenterende skriving på norsk som andrespråk.
Ellen Bertling: Blir dørene åpnet? Databaserte øvingsprogrammer i andrespråksundervisningen.
Bente Ailin Svendsen: Adjektivtilegnelse hos voksne innlærere med norsk som andrespråk.

Nr. 22
Liv Jorunn Bakkejord: Språkplanlegging i Latvia etter Sovjetunionens fall: Det nasjonale.
programmet for opplæring i latvisk som andrespråk.
Marit Ruud McGhie: En beskrivelse av andrespråkstalemål med fokusering på syntaks.
Bente Ailin Svendsen: Oppfølging av voksne minoritetsspråklige etter kurs i norsk og Alfabetisering.
Elisabeth Selj: Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk.

Nr. 23
Junko Aoki: Oversettelsesproblemer fra norsk til japansk ? bruken av personlige pronomen i Hedda Gabler.
Anne Marit Vesteraas Danbolt: Tekstbinding i minoritetselevers tekster. En studie av leksikalsk kohesjon og setningskopling i fortellinger skrevet av minoritetselever i 8.klasse.
Grete Jønsberg: Hva er med deg? Om setninger med DET som formelt subjekt.
Liv Andlem Harnæs: Reaksjoner på utenlandsk aksent i norsk.
Jørn Almberg og Olaf Husby: Relevansen av to prosodiske parametre for persepsjon av andrespråksuttale.
Anne Hvenekildes forfatterskap ? en bibliografi.

Nr. 24
Guro Reisæter: Manm i ein fleirspråklig kontekst. Kva heiter barna når verken mor eller far eller berre ein av foreldra er norske?
Ingerborg Gjerseth: Skriftkyndighet og tospråklighet.
Petra Stajnerová: Korpus som hjelpemiddel i norsk som andrespråk.
Kirsti Mac Donald: Infinitiv i underordninger.
Tatjana V. Altermark: fortellende og presenterende setninger i russisk og norsk.
Bergljot Berhrens og Wiebke Ramm: "Ser vi det samme eller styres vi av vår språklige kode?" Rapport fra det norske bidraget til det internasjonale språkprosjektet "konseptualisering og språkspesifikk kunnskap".

Nr. 25
Anne Marit Danbolt: Repetisjon versus ekspansjon. en studie av ordforrådet i to tekster skrevet av minoritetselever på ungdomstrinnet.
Beate Lindemann: Nå får vi jobbe litt! Noen refleksjoner omkring det lille verbet få.
Tove-Dina Røynestad: Mer effektiv norskopplæring med "Jeg kan"-metodikk. Mestringsfokus gir læringsresultater.
Toril Sjo Engen: Kulturell variasjon i samtaler mellom morsmålbrukarar og andrespråkstalarar.
Tone Skramstad, Monica Fjeld, Elisabeth Vestbøstad: Alfabetisering med digitale læremidler. En vurdering av alfabetiseringslæreverket Migranorsk alfa.